Regler för drivmedelcisterner i Sverige

Informationsmaterial brandfarliga varor på MSBS hemsida

Cisterner och rörledningar (msb.se)
www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/brandfarliga-vatskor/cisterner-och-rorledningar

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/brandfarliga-och-explosiva-varor/msbfs-20183

Vilka cisterner omfattas av vilka regler?
www.msb.se/contentassets/551270c3e55b4e9ebb5dd7c48f1563ff/fragor-och-svar-om-olika-myndigheters-reglering-av-cisterner-innehallandea-brandfarlig-vatska..pdf

Cisterner för brandfarliga vätskor : Handbok till MSB:s föreskrifter 2014:5
www.msb.se/sv/publikationer/cisterner-for-brandfarliga-vatskor--handbok-till-msbs-foreskrifter-20145

Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2003/NFS-200324---Lagring-av-brandfarliga-vatskor

Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Cisterner

Kontroller

Cisterner ska installations besiktigas och regelbundet kontrolleras vart tredje, sjätte eller tolfte år enligt NVs föreskrifter. Enligt MSBs föreskrifter ska installations besiktigas och regelbundet kontrolleras vart sjätte eller tolfte år.

Tidpunkten framgår av den kontrollrapport när cisternen kontrollerades senast. Verksamhetsutövaren ansvara att kontrollrapporten finns tillgänglig och beställer tid för kontroll hos ackrediterat kontrollorgan. Swedac har en lista över kontrollorganen.

Sökning i Swedacs ackrediteringsregister

 

 

regler for olietanke