Regler för drivmedelcisterner i Sverige

Informationsmaterial brandfarliga varor på MSBS hemsida

www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Brandfarliga-vatskor

Cisternföreskrifterna MSBFS 2014:5
www.msb.se/externdata/rs/40312ccd-dda5-4ac4-b0a6-8770861fe87f.pdf

Cisterner för brandfarliga vätskor, handbok till MSB:s föreskrifter 2014:5
www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26396.pdf

regler for olietanke

 

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
www.msb.se/externdata/rs/4469202b-2a4a-461c-bdf3-49ef49b8d8fa.pdf

Handbok till MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
www.msb.se/externdata/rs/6ae23d3f-7fc6-4268-a389-288d9b755770.pdf

SRVFS 2004:7 om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor
www.msb.se/externdata/rs/5a42742e-7310-4a17-aea2-7ca7bc821161.pdf

Handbok till föreskrifterna om hantering i explosionsfarlig miljö SRVFS 2004:7
Räddningsverkets handbok

Bensinstationshandboken, kan ses som en speciell handbok för bensinstationer utifrån hanteringsföreskrifterna SÄIFS 2000:2
www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27549.pdf

Infoblad om föreståndare för hanteringa av brandfarliga varor.
BRANDFARLIGA VAROR Föreståndare  - pdf

Här finns lag och förordning inom lagstiftningsområdet Brandfarliga och explosiva varoroch MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området.
www.msb.se/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Brandfarliga-och-explosiva-varor/

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2003/NFS-200324---Lagring-av-brandfarliga-vatskor/

NFS 2003:24, reviderad 2009:3
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Cisterner/

Naturvåtrdsverketsföreskrifter kommer nya troligen sommaren 2018 för vattensskyddsområden och tekniska föreskrifter läggs in under MSBs cisternföreskrifter.

Kontroller

Cisterner ska installationsbesiktas och regelbundet kontrolleras vart tredje, sjätte eller tolfte år enligt NVs föreskrifter. Enligt MSBs föreskrifter ska installationsbesiktas och regelbundet kontrolleras vart sjätte eller tolfte år.

Tidpunkten framgår av den kontrollrapport när cisternen kontrollerades senast. Verksamhetsutövaren ansvara att kontrollrapporten finns tillgänglig och beställer tid för kontroll hos ackrediterat kontrollorgan. Swedac har en lista över kontrollorganen.
Sökning i Swedacs ackrediteringsregister